Thứ sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Văn bản huyện - Phòng

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016


Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2015-2016

Thực hiện văn bản số 1567/SGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non năm học 2015-2016 như sau:


Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016_GDTHCS

Căn cứ Văn bản số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015- 2016; Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1514/SGD&ĐT- GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016;