Thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Giáo dục trung học

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2015-2015

Căn cứ Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là Thông tư 38);Căn cứ Văn bản số 3162/BGDĐT-GDTrH ngày 24/6/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016;


Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tế

Thực hiện văn bản số 1486/SGD&ĐT- GDTrH ngày 03/9/2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT Yên Lập hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi như sau:


Bộ Giáo dục:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn nêu rõ, nếu các cơ sở giáo dục có số lượng học sinh vượt quá chỉ tiêu thì cần xây dựng phương án phù hợp, tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển.