Thứ hai, ngày 18 tháng 11 năm 2019

Hệ thống văn bản

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016


Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2015-2016

Thực hiện văn bản số 1567/SGDĐT-GDMN ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2015-2016; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đối với giáo dục mầm non năm học 2015-2016 như sau:


Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016_GDTHCS

Căn cứ Văn bản số 4509/BGDĐT- GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2015- 2016; Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, GD phổ thông và GD thường xuyên tỉnh Phú Thọ; Văn bản số 1514/SGD&ĐT- GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2015-2016;


Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016

1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.2. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở GDTrH (Trung học cơ sở và Trung học phổ thông).


Lịch công tác và hội nghị năm học 2014-2015