Thứ tư, ngày 18 tháng 9 năm 2019

Xây dựng xã hội học tập nơi đất khó

 Xây dựng xã hội học tập nơi đất khó

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của huyện miền núi nhưng hệ thống tổ chức Hội khuyến học (HKH) từ huyện tới cơ sở vẫn được thiết lập và duy trì hoạt động ở 17/17 xã, thị trấn của huyện Yên Lập. Hiện nay, toàn huyện có 280 chi hội khuyến học với gần 18.000 hội viên. Công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm, Ban chấp hành HKH từ huyện đến các xã, thị trấn được củng cố, bổ sung hằng năm và duy trì hoạt động; công tác xây dựng nguồn lực (trước đây gọi là quỹ khuyến học) phục vụ cho khuyến học khuyến tài, khuyến khích hỗ trợ giáo dục được thực hiện có nền nếp, sử dụng đúng quy định và hiệu quả, tập trung vào các hoạt động thiết thực như tặng quà học sinh nghèo đầu năm học, khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, thưởng cho các trường học đạt chuẩn quốc gia...

Có được kết quả trên, HKH Yên Lập đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, tổ chức 2 lần Đại hội để biểu dương, tôn vinh các gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu. Hằng năm, HKH huyện phối hợp với ngành GD&ĐT tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo các Trung tâm học tập cộng đồng hoạt động, tạo điều kiện cho nhân dân được tham gia học tập với các hình thức phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động xây dựng xã hội học tập, thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" và các Kế hoạch của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của HKH tỉnh.

HKH huyện cũng đã phối hợp tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2013-2020"; Kế hoạch về thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", Kế hoạch về triển khai nhân rộng và đánh giá công nhận các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020 của huyện Yên Lập. Tham mưu với UBND huyện chủ trì tổ chức hội nghị để triển khai và quán triệt tới chủ tịch UBND, chủ tịch HKH các xã, thị trấn, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các trường trên địa bàn các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện về "xây dựng xã hội học tập", "đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng"...

Nhìn chung, thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời đã được sự quan tâm của Huyện ủy và UBND huyện, sự phối hợp, tham gia, ủng hộ của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, công tác xây dựng xã hội học tập ở Yên Lập cũng gặp phải không ít khó khăn: Với 16/17 xã, thị trấn là xã đặc biệt khó khăn và hơn 80% đồng bào các dân tộc trong huyện là người dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn chiếm tới 24,5%, trình độ dân trí của một bộ phận không nhỏ nhân dân còn hạn chế, dân cư không tập trung, nhiều thôn bản hẻo lánh nên khó khăn trong việc triển khai, tuyên truyền vận động tới nhân dân các văn bản của Đảng và Nhà nước nói chung, văn bản về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói riêng.

Công tác vận động ủng hộ về nguồn lực còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu "khuyến khích và hỗ trợ phát triển giáo dục"; công tác phát triển chi hội và hội viên khuyến học còn chậm, hoạt động của chi hội và hội viên chưa thường xuyên, chưa đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ  quy định; các kế hoạch của tỉnh, của huyện về thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đã được ban hành nhưng việc triển khai thực hiện còn chậm; công tác tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến học còn ít, một số cán bộ khuyến học chưa được tập huấn, bồi dưỡng nên lúng túng trong việc thực hiện nhiệm vụ khuyến học...

Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, thời gian tới, HKH Yên Lập sẽ tích cực tham mưu với BTV Huyện ủy ban hành Chỉ thị  tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tăng cường cán bộ có năng lực, tâm huyết về Thường trực Hội để tham mưu, giúp việc, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Quan tâm củng cố, phát triển tổ chức HKH, phát triển hội viên; đẩy mạnh công tác phối hợp, liên kết với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; vận động tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến khích, hỗ trợ giáo dục phát triển.

 

Đẩy mạnh phong trào “nuôi lợn nhựa tiết kiệm” trong các cơ sở giáo dục cũng như các hoạt động phối hợp hữu ích khác. Tham mưu với UBND huyện tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu theo từng giai đoạn. Tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm với các HKH trong và ngoài tỉnh, nghiên cứu tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo, sự giúp đỡ của Hội cấp trên…


Vũ Đình Thu - P.Chủ tịch UBND huyện Yên Lập


Thông tin đã đăng