Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2015-2016

 Hướng dẫn nhiệm vụ GDMN năm học 2015-2016

I.NHIỆM VỤ CHUNG

1. Tích cực triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục mầm non theo các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Đảng, Chính phủ, Bộ. Thực hiện hiệu quả, thiết thực các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

2. Tiếp tục tập trung ưu tiên nguồn lực để duy trì công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTNT); phát triển GDMN cho trẻ em dưới 5 tuổi có chất lượng, phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

3. Rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục mầm non (theo điều kiện địa phương); nâng cao chất lượng việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, tăng cường các điều kiện để đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng  hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc; chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn.

4. Phát triển về số lượng, nâng cao trình độ, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng yêu cầu đổi mới chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

5. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục mầm non theo hướng tăng cường phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ cho các nhà trường, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra...,chú trọng công tác quản lý việc tổ chức, hoạt động đối vớicơ sở GDMN ngoài công lập; bồi dưỡng kiến thức và phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ tại gia đình, cộng đồng.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1.  Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

Tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" vào các hoạt động thường xuyên trong các cơ sở GDMN.

2.  Phát triển mạng lưới trường, lớp

Phòng GD&ĐT tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch, ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển giáo dục mầm non đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ, nâng cao chất lượng GDMN.

Tăng tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo trong các trường mầm non, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ và mẫu giáo; phấn đấu tỷ lệ chung toàn huyện đạt ít nhất 27,6% trẻ độ tuổi nhà trẻ và 96,3% trẻ độ tuổi mẫu giáo đến trường, riêng tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi duy trì mức 100% (theo Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 06/5/2015 về việc Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016)

3.  Đẩy mạnh PCGDMNTNT

Củng cố, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNTENT) trên địa bàn huyện; chú ý đôn đốc công tác tự kiểm tra và kiểm tra chất lượng phổ cập theo đúng văn bản chỉ đạo của ngành.   

          - Tháng 11/2015 tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện PCGDMNTENT theo Quyết định số 239/QĐ -TTg ngày 09/02/2010; Kế hoạch 4058/KH-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc thực hiện Kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi tỉnh Phú Thọgiai đoạn 2010 - 2015.

4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ 

Tiếp tục triển khai nhân rộng những điển hình tốt trong  thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong các cơ sở GDMN.Chú trọng công tác xây dựng trường học an toàn toàn diện, đặc biệt là những nơi thường xuyên xảy ra thiên tai.

Các trường mầm nonquản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn bán trú. Tăng cường công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng bữa ăn, tăng tỷ lệ trẻđược ăn bán trú toàn huyện đạt 98,7%. Tiếp tục nhân rộng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở GDMN.

Phối hợp với ngành Y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN. Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở GDMN. Duy trì 100% trẻ đến trường được khám sức khỏe định kỳ và theo dõi sự phát triển bằng biểu đồ tăng trưởng, phấn đấu tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi toàn huyện đều dưới 8% và giảm so với đầu năm học.

Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và giáo viên về chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ.

b) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non. Duy trì 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình GDMN đều tổ chức học 2 buổi/ngày.

Tiếp tục  thực hiện có hiệu quả việc  đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức môi trường giáo dục, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá, trải nghiệm theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với độ tuổi; áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào việc tổ chức hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”  phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ. Thực hiện điểm xây dựng “Trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” tại 03 trường mầm non; Thượng Long, Phúc Khánh; Xuân Thủy để cho CBQL, GVMN ở một số trường mầm non tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, kết thúc Hội thi chậm nhất vào tháng 1/2016 (có báo cáo gửi phòng GD&ĐT). Dự kiến tháng 3/2016 Phòng GD&ĐT tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non  cấp huyện, sở GD&ĐT tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh  vào tháng 4/2015 ( phòng GD&ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn hội thi riêng ).

Tiếp tục thực hiện hiệu có quả chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”, nhân rộng mô hình về GDPTVĐ tại 07 /18 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Cuối năm cótổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề.

  Giáo viên sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT và nhân rộng điển hình trong việc sử dụng Bộ chuẩn hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1.

Tổ chức đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện Chương trình giáo dục mầm non.  

Tăng cường các biện pháp chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ vùng dân tộc thiểu số (DTTS), đảm bảo tất cả trẻ mẫu giáo DTTS được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1; Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình GDMN ở lớp mẫu giáo ghép tại trường mầm non Trung Sơn; Tiếp tục thực hiện các chính sách ưu tiên trong giáo dục đối với trẻ khuyết tật học hòa nhập. Chủ động linh hoạt tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ trẻ khuyết tật. Tạo điều kiện để trẻ khuyết tật được học hòa nhập có chất lượng. Phối hợp với các đơn vị, lực lượng ở địa phương để tổ chức tốt việc phát hiện, can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật độ tuổi mầm non.

Xây dựng kế hoạch hành động về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Quyền trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Tiếp tục lồng ghép, thực hiện hiệu quả các nội dung giáo dục tích hợp trong thực hiện Chương trình giáo dục mầm non: giáo dục an toàn giao thông; giáo dục bảo vệ môi trường; giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; giáo dục bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo; giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai đảm bảo phù hợp với điều kiện vùng miền và đối tượng trẻ nhằm giúp trẻ sống thân thiện với môi trường và có những thói quen, hành vi phù hợp để góp phần giảm thiểu thảm họa thiên tai, tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp.

c) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non

Đẩy mạnh công tác kiểm định trường mầm non; đảm bảo 100% số trường mầm non hoàn thành tự đánh giá; 20% số trường được đánh giá ngoài đạt chuẩn cấp độ 1 trở lên.

5.Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục  rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, tham mưu với chính quyền địa phương ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình dự án, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục và các nguồn thu hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đủ phòng học phù hợp với thực tế của địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất để duy trì phổ cập giáo dục cho trẻ em năm tuổi, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em dưới 5 tuổi.

Các trường mầm non rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục mầm non bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác (ưu tiên bổ sung các tài liệu, học liệu, đồ dùng đồ chơi phục vụ tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng tích hợp, theo phương châm “chơi mà học, học bằng chơi” và phục vụ chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”); đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dung đồ chơi trong GV, cha mẹ trẻ.

Phát triển số lượng và nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu trong năm học 2015-2016 có ít nhất 01 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Các trường mầm non đã đạt chuẩn quốc gia tích cực tham mưu bổ sung CSVC, thiết bị đảm bảo công tác duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

6.Nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và GVMN

Xây dựng đội ngũ CBQL, GVMN đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình GDMN và Phổ cập GDMNTNT. Thực hiện thông tư liên tịch Số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.

          Tiếp tục quản lý chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp, tăng cường tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, đảm bảo không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Bồi dưỡng đội ngũ CBQL, GVMN đạt mục tiêu 100% trở lên CBQL, GVMN hoàn thành các mô - đun ưu tiên trong chương trình bồi dưỡng. Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục, đặc biệt việc chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số cho CBQL, GVMN dạy trẻ vùng dân tộc thiểu số. Nâng cao năng lực đội ngũ CBQL và GVMN về phương pháp giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Nâng cao năng lực thực hành tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường trải nghiệm của trẻ.

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, đặc biệt là giáo viên đang công tác tại các xã đặc biệt khó khăn.

Phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, nhân rộng việc sử dụng hợp lý các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tăng số lượng GV, CBQL biết ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý, đáp ứng yêu cầu tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn thường xuyên và mô đun nâng cao bằng hình thức e-learning.

7.     Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Các trườngmầm non đổi mới đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực GV đặc biệt là năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. Bảo đảm yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định tại Chương trình GDMN.

Thống nhất quản lý hồ sơ chuyên môn trong các cơ sở GDMN theo quy định  của Sở GD&ĐT: đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, giảm áp lực cho CBQL và GV, tránh hình thức.

Tăng cường các biện pháp quản lý trường mầm no tư thục, bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện và an toàn. Phòng GD&ĐT sẽ chủ trì tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

8.     Công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

          Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non, tăngcường công tác phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp; huy động các nguồn lực đầu tư cho GDMN, đáp ứng nhu cầu phổ cập GDMNTNT và phát triển GDMN của địa phương.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường mầm non căn cứ nội dung tại văn bản hướng dẫn này và tình hình cụ thể của địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên được học tập, thảo luận, cụ thể hoá các yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch nhà trường, tổ chuyên môn, cá nhân sát với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương và phải đạt kết quả theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

 

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo định kì theo đúng các yêu cầu, đúng thời gian quy định; các thông tin, số liệu phải chính xác; Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về các báo cáo của nhà trường, Phòng GD&ĐT có theo dõi để xét thi đua và đánh giá xếp loại Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng theo chuẩn vào cuối năm học. Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua phòng bộ phận nghiệp vụ mầm non) để được hướng dẫn cụ thể.


NVMN
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng