Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2015-2015

 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi KHKT dành cho học sinh THCS năm học 2015-2015

I. Mục đích

1. Khuyến khích học sinh trung học cơ sở NCKH; sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

2. Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ; phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường trung học cơ sở.

3. Khuyến khích các cơ sở giáo dục, cơ sở nghiên cứu, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu KHKT của học sinh trung học cơ sở.

4. Tạo cơ hội để giáo viên tham gia và hướng dẫn học sinh NCKH; học sinh trung học cơ sở giới thiệu kết quả nghiên cứu KHKT của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các nhà trường, các địa phương và hội nhập.

 

 

II. Tổ chức triển khai

Để tổ chức hoạt động NCKH cho học sinh trung học cơ sở và chuẩn bị tham gia Cuộc thi KHKT cấp huyện, cấp tỉnh. Phòng GD&ĐT chỉ đạo Hiệu trưởng các trường thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của công tác NCKH của học sinh trung học cơ sở và các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi KHKT cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia đến cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội.

2. Trên cơ sở quy chế và các quy định, hướng dẫn về Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia năm học 2015-2016, các nhà trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai công tác NCKH cho học sinh một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và địa phương, đối tượng học sinh, chương trình, nội dung dạy học của cấp học. Trong quá trình triển khai, các nhà trường cần quan tâm tổ chức một số hoạt động sau:

a) Phát động phong trào NCKH và tham gia cuộc thi KHKT cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh năm học 2015-2016.

b) Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về các quy định, quy chế và hướng dẫn về Cuộc thi KHKT, công tác tổ chức triển khai hoạt động, phương pháp NCKH; tạo các điều kiện thuận lợi để học sinh, giáo viên tham gia NCKH và triển khai áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

c) Khai thác hiệu quả tiềm lực của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là giáo viên có năng lực và kinh nghiệm NCKH, giáo viên đã hướng dẫn học sinh NCKH, giáo viên đã thực hiện đề tài NCKH sư phạm ứng dụng; đưa nội dung hướng dẫn học sinh NCKH vào sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; giao nhiệm vụ cho giáo viên trao đổi, thảo luận về những vấn đề có tính thời sự, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong các buổi sinh hoạt lớp, chào cờ, ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo để định hướng, hình thành ý tưởng về dự án nghiên cứu của học sinh; thành lập tổ/nhóm giáo viên phụ trách, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên và học sinh NCKH.

3. Chủ động, tích cực liên hệ, phối hợp với các cơ sở giáo dục; các tổ chức, cá nhân có liên quan, cha mẹ học sinh trong việc hướng dẫn, triển khai và đánh giá các đề tài khoa học của học sinh; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị cho học sinh NCKH và tham gia cuộc thi KHKT các cấp.

4. Căn cứ vào các quy định, hướng dẫn về cuộc thi KHKT cấp tỉnh, cấp quốc gia, phòng GD&ĐT triển khai tổ chức cuộc thi KHKT học sinh THCS cấp trường vào cuối tháng 10/2015, cấp huyện vào cuối tháng 11/2015.

- Chọn cử các dự án tham gia dự thi KHKT cấp tỉnh.

- Hiệu trưởng nhà trường xây dựng kế hoạch, trong quá trình tổ chức triển khai phát động nội dung cuộc thi KHKT cấp trường cần chú ý gắn kết với các cuộc thi dành cho học sinh THCS như: Thi ý tưởng sáng tạo; thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; thi hùng biện Tiếng Anh; thi thí nghiệm thực hành; thi tin học trẻ không chuyên; thi sáng tạo kỹ thuật thanh thiếu niên và nhi đồng;…và các phong trào thi đua khác trong nhà trường.

* Tổ chức cuộc thi KHKT cho học sinh lớp 8, 9 THCS cấp trường thực hiện theo 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1:Trong tháng 9/2015 tổ chức cuộc chọn thi ý tưởng sáng tạo khoa học cấp trường.

- Nhà trường phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo khoa học thuộc 20 lĩnh vực của Cuộc thi cấp quốc gia được nêu trong (phụ lục Iđính kèm) tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh trong đơn vị để cán bộ, GV, học sinh tích cực tham gia đăng ký dự thi;

- Chọn những ý tưởng tiêu biểu, khả thi của học sinh, tập trung hỗ trợ cho học sinh về: Kinh phí, cơ sở vật chất thiết bị, phân công người hướng dẫn nghiên cứu; liên hệ với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc học sinh thực hiện dự án để được hỗ trợ tài trợ, cơ sở vật chất thiết bị phục vụ nghiên cứu, các chuyên gia hướng dẫn, tư vấn cho việc nghiên cứu để phát triển các ý tưởng này thành các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cho học sinh. (Lưu ý: Không coppy những dự án đã có và được công bố trong các cuộc thi KHKT các cấp từ các năm trước).

Giai đoạn 2:Từ ngày 20-30/10/2015 tổ chức thẩm định, đánh giá các đề tài, dự án NCKH (sau đây gọi là các dự án) đã được lựa chọn đầu tư từ cuộc thi chọn ý tưởng.

Hiệu trưởng nhà trườngra quyết định thành lập ban tổ chức, ban giám khảo, phân công nhiệm vụ, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức tốt cuộc thi KHKT cấp trường; kết thúc cuộc thi, tuyển chọn các dự án tiêu biểu dự thi cấp huyện.

5. Hiệutrưởng các nhà trường chỉ đạo, phân công tổ, nhóm chuyên môn, giáo viên có năng lực, kinh nghiệm trong NCKH phụ trách, theo dõi hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học. Các nhà trường căn cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị có thể xem xét, giải quyết tính giảm số tiết dạy so với quy định cho giáo viên hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học trong thời gian hướng dẫn, trên cơ sở vận dụng điểm c, điểm d, khoản 2, Điều 11 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 về quy định chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để có thời gian cho việc nghiên cứu, hướng dẫn học sinh, đi thực tế, thực hành, xây dựng báo cáo, chuẩn bị và tham dự cuộc thi... Đối với giáo viên có nhiều đóng góp tích cực và có học sinh đạt thành tích cao trong các cuộc thi được đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng và hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định hiện hành. Học sinh đạt giải ở các cuộc thi NCKH được hưởng các chế độ ưu tiên, khuyến khích theo quy định hiện hành. 

III. Tổ chức cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2015- 2016.

1. Thời gian và địa điểm tổ chức

a) Thời gian: Ngày 17, 18/11/2015.

- Nhận hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị từ ngày 9/11 đến hết ngày 10/11/2015 (đồng thời với việc nộp bản in có chữ ký, đóng dấu, các đơn vị dự thi gửi hồ sơ dự thi của đơn vị vào địa chỉ email: nvthcs.pgdyl@gmail.com);

- Thẩm định hồ sơ, công bố kết quả những dự án được dự thi cấp huyện trước ngày 13/11/2015.

b) Địa điểm:

- Địa điểm nhận hồ sơ, đăng ký dự thi: Bộ phận nghiệp vụ THCS phòng GD&ĐT.

- Địa điểm tổ chức cuộc thi: Tại trường THCS Thị Trấn II. Phòng GD&ĐT giao cho bộ phận nghiệp vụ THCS phối hợp với Trường THCS Thị Trấn II chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ, tổ chức cuộc thi đạt kết quả.

2. Đối tượng dự thi: Học sinh đang học lớp 8, 9 THCS.

3. Nội dung thi: Nội dung thi là kết quả nghiên cứu của các dự án khoa học hoặc dự án kỹ thuật thuộc 20 lĩnh vực quy định trong quy chế của cuộc thi.

Dự án có thể của 01 học sinh (gọi là dự án cá nhân) hoặc của 02 học sinh (gọi là dự án tập thể). Dự án tập thể phải có sự phân biệt mức độ đóng góp khác nhau vào kết quả nghiên cứu của người thứ nhất (nhóm trưởng) và người thứ hai;

4.Người hướng dẫn: Mỗi dự án dự thi có 01 giáo viên THCS bảo trợ, có thể đồng thời là người hướng dẫn nghiên cứu do thủ trưởng đơn vị ra quyết định cử. Một giáo viên được bảo trợ tối đa 02 dự án KHKT của học sinh trong cùng thời gian. Người bảo trợ phải ký phê duyệt kế hoạch nghiên cứu trước khi học sinh tiến hành nghiên cứu (Phiếu phê duyệt dự án 1B).

Ngoài người bảo trợ do Hiệu trưởng cử, dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ (có thể là cha, mẹ, người thân của học sinh). Trong trường hợp dự án có nhà khoa học chuyên ngành tham gia hướng dẫn thì phải có xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành đó (Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên nghành).

Trường hợp dự án có nội dung nghiên cứu được thực hiện tại cơ quan nghiên cứu như viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ phải có xác nhận của cơ quan nghiên cứu đó (Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu 1C).

5. Đơn vị dự thi: Các trường THCS có dự án đã được thẩm định đăng ký dự thi cấp huyện. 

6. Đăng ký dự thi.

a) Số lượng dự án đăng ký dự thi: Mỗi trường gửi tối thiểu 01 dự án đăng ký dự thi cấp huyện; khuyến khích các đơn vị đăng ký nhiều dự án dự thi (Đơn vị nào có nhiều dự án dự thi sẽ được cộng điểm trong quá trình xét thi đua cuối năm).

b) Hồ sơ dự thi

* Hồ sơ chung của đơn vị dự thi gồm:

-  Các quyết định thành lập: Ban Tổ chức, Hội đồng thẩm định, Ban giám khảo, bộ phận giúp việc chuẩn bị cho Cuộc thi; quyết định các dự án đạt giải Cuộc thi cấp trường, Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động NCKH và Cuộc thi KHKT (mỗi loại 1 bản) .

- Quyết định cử các dự án tham dự Cuộc thi cấp huyện của thủ trưởng đơn vị dự thi (1 bản);

- Bản đăng kí số lượng dự án, loại dự án và số lượng thí sinh dự thi, xếp loại dự án dự thi cấp trường (1 bản theo mẫu gửi kèm);

* Hồ sơ đối với từng dự án dự thi gồm:

- Phiếu học sinh (Phiếu 1A, 01 bản);

- Phiếu phê duyệt dự án (Phiếu 1B, 01 bản);

- Phiếu người hướng dẫn/bảo trợ (Phiếu 1, 01 bản);

- Kế hoạch nghiên cứu (theo mẫu hướng dẫn kèm theo Phiếu 1A, 01 bản);

- Báo cáo kết quả nghiên cứu (05 bản, đóng bìa);

- Phiếu xác nhận của cơ quan nghiên cứu (nếu có, 01 bản);

- Phiếu xác nhận của nhà khoa học chuyên ngành (nếu có, 01 bản);

- Phiếu đánh giá rủi ro (nếu có, 01 bản);

- Phiếu dự án tiếp tục (nếu có, 01 bản);

- Phiếu tham gia của con người (nếu có, 01 bản);

- Phiếu cho phép thông tin (nếu có, 01 bản);

- Phiếu nghiên cứu động vật có xương sống (nếu có, 01 bản);

- Phiếu đánh giá rủi ro chất nguy hiểm (nếu có, 01 bản);

- Phiếu sử dụng mô người và động vật (nếu có, 01 bản).

- Mỗi người bảo trợ (người hướng dẫn), học sinh là tác giả dự án nộp 02 ảnh 3x4 (mặt sau ghi rõ họ tên ngày sinh) và tài khoản trên trường học kết nối.

  Mẫu hồ sơ dự thi, hướng dẫn trưng bày Poster và tiêu chí chấm dự án dự thi đính kèm theo các phụ lục, các đơn vị tải về qua email của đơn vị, qua Website của Sở GD&ĐT hoặc website của Cuộc thi tại địa chỉ:

          truonghocketnoi.edu.vn hoặc truongtructuyen.edu.vn

7. Công tác tổ chức cuộc thi.

Việc tổ chức cuộc thi KHKT cấp trường, cấp huyện năm học 2015- 2016 thực hiện theo Thông tư số 38 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phòng GD&ĐT hướng dẫn thêm một số nội dung sau:

7.1. Ban Tổ chức cuộc thi

a) Tổ chức cuộc thi cấp trường: Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi KHKT cấp trường, Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thi, Ban giám khảo Cuộc thi, bộ phận giúp việc chuẩn bị cho Cuộc thi theo quy định hiện hành.

b) Tổ chức cuộc thi cấp huyện: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chọn cử cán bộ quản lý, giáo viên có đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 Thông từ 38 để ra quyết định thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, Ban giám khảo Cuộc thi, bộ phận giúp việc chuẩn bị cho Cuộc thi cấp cơ sở, đảm bảo tổ chức, triển khai cuộc thi theo đúng kế hoạch, đúng Quy chế.

7.2. Tiêu chí đánh giá dự án dự thi cuộc thi KHKT

Căn cứ quy định tại Thông tư 38/2012/TT-BGDĐT ngày 25/11/2012 và để đáp ứng yêu cầu cuộc thi KHKT cấp tỉnh, Cuộc thi KHKT cấp huyện năm học 2015-2016 đánh giá dự án dự thi căn cứ theo các tiêu chí dưới đây:

a) Có hồ sơ dự án dự thi nộp đúng hạn, đảm bảo theo đúng quy định tại Điều 4, điểm 2 Điều 5 Thông tư 38 và mục III.6.b của văn bản này.

b) Dự án khoa học

- Câu hỏi nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (thu thập, phân tích và sử dụng dữ liệu): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.

c) Dự án kĩ thuật

- Vấn đề nghiên cứu: 10 điểm;

- Kế hoạch nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 15 điểm;

- Tiến hành nghiên cứu (xây dựng và thử nghiệm): 20 điểm;

- Tính sáng tạo: 20 điểm;

 

- Trình bày (gian trưng bày và trả lời phỏng vấn): 35 điểm.


NVTHCS
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng