Thứ hai, ngày 26 tháng 8 năm 2019

Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tế

 Hướng dẫn thi vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống thực tế

        Thực hiện văn bản số 1486/SGD&ĐT- GDTrH ngày 03/9/2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2015-2016, Phòng GD&ĐT Yên Lập hướng dẫn tổ chức 02 cuộc thi như sau:

  I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh THCS 

         1. Mục đích của Cuộc thi

- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh.

- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành".

- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Nội dung của cuộc thi

Học sinh phát hiện vấn đề và đưa ra giải pháp để giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn về một trong các chủ đề sau: Hiểu biết về pháp luật, an toàn giao thông; phòng chống tham nhũng; bảo vệ chủ quyền quốc gia về biên giới, biển, đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên, tài nguyên và môi trường biển, đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

3. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở.

4. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là một bài viết của 01 thí sinh hoặc nhóm (không quá 02 thí sinh) chưa được công bố (không được sao chép bài thi đã thực hiện ở hai năm trước, cả cấp cơ sở, cấp tỉnh và quốc gia, kể cả trên mạng internet), bài viết dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB (khuyến khích có hình ảnh minh họa phù hợp). Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I đính kèm.

5. Tiêu chí chấm thi

a) Mục tiêu: Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh.

b) Nội dung: Xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống; nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.

c)Thang điểm

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

 

 

1.

Vấn đề nghiên cứu

Mô tả tình huống thể hiện sự rõ đòi hỏi của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết

10

Lí giải về sự cấp thiết của thực tiễn/vấn đề cần giải quyết

5

Xác định các tiêu chí cho giải pháp đề xuất phù hợp với kiến thức, kĩ năng, kinh nghiệm của học sinh

5

 

 

2.

Thiết kế và phương pháp

Mô tả sự tìm tòi các giải pháp khác nhau để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải quyết vấn đề

10

Xác định giải pháp nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn/giải giải quyết vấn đề

10

Mô tả kế hoạch và các phương pháp thực hiện giải pháp

10

3.

Thực hiện: Xây dựng và kiểm tra

Thu thập và phân tích dữ liệu một cách hệ thống

10

Áp dụng các phương pháp toán học và thống kê phù hợp

10

Dữ liệu thu thập đủ hỗ trợ cho giải thích và các kết luận

10

 

 

4.

Trình bày

Các minh chứng khoa học được bố trí lôgic

10

Các đồ thị, hình vẽ, tranh ảnh được chú thích rõ ràng

5

Cách trình bày thể hiện tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục

5

Tổng cộng

100

6. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi của học sinh (nhóm học sinh) gồm: Mỗi bài dự thi (01 bản, đóng bìa, cấu trúc bài viết theo Phụ lục I đính kèm).

7. Tổ chức Cuộc thi 

- Phòng GD&ĐT phát động cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học”tới tất cả các  trường THCS, TH&THCS trong huyện.

 

- Mỗi trường THCS, TH&THCS phải có ít nhất 1 bài dự thi.

- Các trường triển khai và nhận bài dự thi của học sinh, tổ chức chấm sơ khảo ở trường sau đó lựa chọn tối thiểu 01 bài tốt nhất của đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT (qua NV THCS) vào ngày 08/01/2016. - Phòng GD&ĐT tổ chức chấm thi, lựa chọn những bài thi tham dự cuộc thi do Sở  GD&ĐT tổ chức từ ngày 12/01/2016.

8. Xếp giải cuộc thi

- Giải thưởng dành cho học sinh: Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh lựa chọn các bài thi tiêu biểu xếp giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Học sinh đạt giải trong Cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận và được khen thưởng theo quy định.

  II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên THCS

  1. Mục đích của cuộc thi

- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn.

- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong dạy học.

- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trên địa bàn huyện và toàn tỉnh.

2. Đối tượng dự thi:Giáo viên THCS.

3. Nội dung của cuộc thi

Xây dựng chuyên đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chuyên đề đã xây dựng theo phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014).

4. Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

- Tiến trình dạy học chuyên đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động học của học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực;

- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật; video clips, âm thanh, tranh, ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;

- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành: các đoạn video clips minh họa hoạt động dạy học điển hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

 

5. Tiêu chí chấm thi

a) Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông, theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

b) Nội dung dạy học: Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học; nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường.

c)Thang điểm

Nội dung

Tiêu chí

Điểm

1. Kế hoạch và tài liệu dạy học

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học được sử dụng.

10

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ phù hợp của thiết bị dạy học và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học của học sinh.

10

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh.

10

2. Tổ chức hoạt động học cho học sinh

Mức độ sinh động, hấp dẫn học sinh của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập.

5

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của học sinh.

5

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập.

5

Mức độ hiệu quả hoạt động của giáo viên trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động và quá trình thảo luận của học sinh.

5

3. Hoạt động của học sinh

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả học sinh trong lớp.

10

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của học sinh trong việc thực hiện các nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ tham gia tích cực của học sinh trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

10

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh.

10

Tổng

100

 (Không được sao chép bài thi đã thực hiện ở hai năm trước).

 

5. Hồ sơ dự thi

-  Hồ sơ của giáo viên (nhóm giáo viên) gồm:

+ 01 phiếu thông tin về giáo viên, nhóm giáo viên dự thi (Phụ lục II);

+ 01 phiếu mô tả hồ sơ dạy học có đóng bìa, đủ thông tin (Phụ lục III);

+ Hồ sơ dạy học: 01 giáo án (đóng bìa); tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...

+ Toàn bộ hồ sơ dự thi của giáo viên chứa trong một Đĩa CD ROM, trong 01 tệp nén có dung lượng không quá 30MB.

6. Tổ chức cuộc thi

- Phòng GD&ĐT phát động cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học cơ sở” tới các trường THCS, TH&THCS trong huyện.

- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.

- Các trường nhận hồ sơ dự thi của giáo viên, tổ chức chấm sơ khảo lựa chọn ít nhất 01 hồ sơ tốt nhất của đơn vị gửi về Phòng GD&ĐT (qua NV THCS) vào ngày 08/01/2016. Mỗi trường phải có ít nhất 1 bài dự thi.

- Phòng GD&ĐT tổ chức chấm thi lựa chọn những hồ sơ dự thi tiêu biểu gửi về Sở GD&ĐT tham dự cuộc thi do Sở GD&ĐT tổ chức từ ngày 12/01/2016.

8. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi

 

- Giải thưởng dành cho giáo viên: Phòng GD&ĐT lựa chọn các bài thi để xếp giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Giáo viên đạt giải trong cuộc thi nhận được Giấy chứng nhận và được khen thưởng theo quy định.


NVTHCS
Tập tin đính kèm :


Thông tin đã đăng